Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zoptymalizować jej użytkowanie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz na to zgodę. Aby uzyskać więcej informacji o plikach cookies, proszę zapoznać się z naszą polityką prywatności.

Ogólne warunki sprzedaŜy

 • Wszystkie zamówienia są realizowane w cenach obowiązujących w momencie dostawy. Oferty cenowe nie pociągają za sobą Ŝadnych zobowiązań z naszej strony.
  • W trakcie zamawiania mamy prawo wymagać wpłacenia zaliczki w wysokości co najmniej 50% wartości całkowitej.
  • Nasze faktury mogą być płacone gotówką w siedzibie naszej firmy.
  • Zwłoka płatności powyŜej 8 (ośmiu) dni spowoduje podwyŜszenie ceny o 18%, w kwocie minimalnej 50 euro, tytułem odszkodowania oraz naliczenie odsetek w wysokości 1% miesięcznie.
  • Czeki są uznawane tylko w wypadku, gdy taki sposób zapłaty został ustalony wcześniej; czeki i weksle muszą mieć pokrycie, aby były traktowane jako zapłata. Przyjęcie weksla bez pokrycia nie oznacza jego uznania; powyŜsze warunki utrzymane są w mocy.
 • Termin dostawy nie jest gwarantowany; firma nie odpowiada za zmiany. Termin podany na zleceniu lub na potwierdzeniu jest jedynie orientacyjny. W kaŜdym przypadku, podany termin rozpoczyna się od daty przyjęcia zamówienia przez naszą firmę.
 • Przekazanie własności towaru nastąpi po zapłaceniu całej naleŜnej sumy. W przypadku zwłoki w płatności, firma ma prawo nakazać natychmiastową zapłatę całej naleŜności lub odebrać dostarczony towar i zachować zaliczkę tytułem odszkodowania. Kupujący ponosi ryzyko od momentu dostawy.
 • JeŜeli sytuacja finansowa kupującego ulega pogorszeniu, firma zastrzega sobie prawo do wymagania od klienta odpowiedniego zabezpieczenia zobowiązań, nawet w przypadku, gdy transakcja została juŜ częściowo zrealizowana. W przypadku odmowy klienta, firma zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego anulowania transakcji.
 • Towary są wysyłane na ryzyko odbiorcy.
 • Firma nie daje większej gwarancji niŜ dostawca lub producent. Towar posiada roczną gwarancję pod warunkiem, Ŝe uszkodzone części zostaną zwrócone firmie. Towar uŜywany nie posiada gwarancji, chyba Ŝe ustalono inaczej.
 • Reklamacja, aby została przyjęta, musi być zredagowana na piśmie i wysłana w ciągu 8 dni po otrzymaniu faktury.
 • W przypadku sporu, sprawę rozstrzyga sąd właściwy dla naszej siedziby, z zastosowaniem prawa belgijskiego.